Top flag stripe Top flag stripe Top flag stripe

Why did Col Rajyavardhan Rathore say so?

LokSabha Elections 2024

#PhirEkBaarModiSarkar #LokSabhaElections2024 #ColRajyavardhanRathore